Statut Stowarzyszenia "Małe Radości"

 

 

Statut Stowarzyszenia „Małe Radości"
ROZDZIAŁ I
POSTANOWIENIA OGÓLNE
§ 1.

Stowarzyszenie nosi nazwę: Stowarzyszenie „Małe Radości", zwane dalej "Stowarzyszeniem" jest dobrowolną, trwałą, samorządną organizacją działającą na mocy ustawy z dnia 7 kwietnia 1989 roku Prawo o stowarzyszeniach (Dz. U. z 2001 r. Nr 79, poz. 855 z późn. zm..), ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2010r., nr 234, poz. 1536 z późn. zm.) oraz na mocy niniejszego statutu.

 

§ 2.


1. Stowarzyszenie posiada osobowość prawną.
2. Nazwa Stowarzyszenia jest prawnie chroniona.
3. Stowarzyszenie może używać odznak i pieczęci zgodnie z obowiązującymi przepisami.
4. Stowarzyszenie posiada logo.
5. Stowarzyszenie jest organizacją pożytku publicznego i prowadzi działalność społecznie użyteczną w sferze zadań publicznych określonych w Ustawie z dnia 24 kwietnia 2003r o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2010r., nr 234, poz. 1536 z późn. zm.).

 

§ 3.

 

 

Terenem działania Stowarzyszenia jest Rzeczypospolita Polska.


§ 4.

 

 

Siedziba Stowarzyszenia znajduje się w Margoninie, ul. Spacerowa 7


§ 5.

 

Stowarzyszenie może być członkiem innych organizacji krajowych i międzynarodowych na warunkach określonych w ich statutach, jeżeli nie jest to sprzeczne z prawem, a w szczególności nie narusza zobowiązań wynikających z umów międzynarodowych, których Rzeczpospolita Polska jest stroną.


§ 6.

 

 

Stowarzyszenie tworzy się na czas nieokreślony.


§ 7.


1. Podstawą działalności Stowarzyszenia jest solidarna, nieodpłatna praca wszystkich członków, zmierzająca do pełnego urzeczywistnienia celów Stowarzyszenia.
2. Stowarzyszenie do realizacji swoich celów może zatrudniać pracowników w ramach stosunku pracy i umów cywilno-prawnych.


ROZDZIAŁ II
CELE I SPOSOBY ICH REALIZACJI


§ 8.


Celem Stowarzyszenia jest:
1. działalność charytatywna na rzecz dzieci, młodzieży i dorosłych, będących w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywanie szans edukacyjnych dzieci i młodzieży
2. wspomaganie działalności dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej szkół, znajdujących się na terenie miasta i gminy Margonin
3. ochrona i promocja zdrowia
4. działalność na rzecz dzieci i osób niepełnosprawnych oraz dzieci z rodzin defaworyzowanych społecznie
5. upowszechnianie kultury fizycznej i sportu wśród dzieci, młodzieży i osób dorosłych
6. wspomaganie szkół z terenu miasta i gminy Margonin w poprawianiu warunków lokalowych i w pozyskiwaniu sprzętu i pomocy dydaktycznych
7. organizacja i wspomaganie wypoczynku dzieci, młodzieży i dorosłych
8. działania na rzecz integracji europejskiej oraz rozwijania kontaktów i współpracy między społeczeństwami oraz działania na rzecz integracji lokalnych grup społecznych
9. upowszechnianie kultury, sztuki i ochrony dóbr kultury i tradycji
10. upowszechnianie ekologii i ochrony zwierząt oraz ochrony dziedzictwa przyrodniczego.
11. wspieranie wszechstronnego rozwoju dzieci i młodzieży
12. zapobieganie zachowaniom aspołecznym
13. organizacja i prowadzenie różnych form kształcenia ustawicznego osób dorosłych, w szczególności osób bezrobotnych
14. Poszerzenie oferty edukacyjnej gminy Margonin
15. Pozyskiwanie i gromadzenie środków finansowych pochodzących z dobrowolnych wpłat osób fizycznych i prawnych oraz prowadzonej przez Stowarzyszenie odpłatnej działalności, z przeznaczeniem na finansowanie działalności statutowej


§ 9.

 

 

Stowarzyszenie może realizować swoje cele poprzez prowadzenie działalności nieodpłatnej i odpłatnej

 

 

§ 9 A

 

 

Działalność nieodpłatna:
1. Organizowanie zajęć artystycznych, rozwijających zainteresowania dla dzieci, młodzieży i dorosłych (PKD 85.52.Z).
2. Organizowanie zajęć sportowych i rekreacyjnych dla dzieci, młodzieży i dorosłych (PKD 85.51.Z).
3. Organizowanie zajęć nauki języków obcych dla dzieci, młodzieży i dorosłych (PKD 85.59.A).
4. Organizowanie i przeprowadzanie zbiórek publicznych (PKD 88.99.Z).
5. Udzielanie pomocy materialnej osobom w trudnej sytuacji materialnej lub życiowej (PKD 88.99.Z).
6. Organizowanie imprez, wystaw, pokazów, odczytów, dyskusji, sympozjów i seminariów (PKD 82.30.Z).
7. Organizowanie różnych form wypoczynku dla dzieci i młodzieży (PKD 93.29.Z).
8. Organizowanie festynów i imprez integracyjnych dla społeczności lokalnej (PKD 93.29.Z).
9. Fundowanie stypendiów dla dzieci i młodzieży (PKD 88.99.Z).
10. Udzielanie osobom prawnym wsparcia finansowego na cele społeczne, w tym przyznawanie dotacji (PKD 88.99.Z).


§ 9 B


Działalność odpłatna:
1. Organizowanie form kształcenia ustawicznego dorosłych (PKD 85.59.B).
2. Organizowanie nauki języków obcych (PKD 85.59).
3. Organizowanie wyjazdów wakacyjnych dla dzieci i młodzieży (PKD 93.29.Z).
4. Sprzedaż rękodzieła i wyrobów wykonanych prze członków stowarzyszenia (PKD 47.99.Z).
5. Przygotowanie i dostarczanie żywności dla odbiorców zewnętrznych (PKD 56.29.Z).
6. Organizowanie targów i kiermaszów (82.30.Z).
7. Prowadzenie niepublicznych szkół podstawowych (PKD 85.20.Z).
8. Prowadzenie niepublicznych form wychowania przedszkolnego (PKD 85.10.Z).
9. Prowadzenie niepublicznych gimnazjów (PKD 85.31.A).
10. prowadzenie działalności wydawniczej (PKD 58.19.Z).
11. Organizowanie imprez rozrywkowych i kulturalnych (PKD 93.29.Z).

 

 

§ 10


1. Stowarzyszenie nie może prowadzić działalności gospodarczej chyba, że Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia postanowi inaczej, z zastrzeżeniem ust.2
2. Działalność gospodarcza może być prowadzona tylko w zakresie niezbędnym do realizacji celów statutowych.
3. Dochody z ewentualnej działalności gospodarczej Stowarzyszenia muszą być przeznaczone na działalność statutową i nie mogą być przeznaczone do podziału między członków.


ROZDZIAŁ III
CZŁONKOWIE STOWARZYSZENIA
NABYWANIE I UTRATA CZŁONKOSTWA, PRAWA I OBOWIĄZKI CZŁONKÓW


§ 11


Członkiem Stowarzyszenia może być osoba fizyczna posiadająca obywatelstwo polskie, mająca pełną zdolność do czynności prawnych i nie pozbawiona praw publicznych.
1. Członkiem Stowarzyszenia może być również cudzoziemiec zamieszkujący poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.
2. Osoba prawna może być jedynie członkiem wspierającym Stowarzyszenie


§ 12


Członkowie Stowarzyszenia dzielą się na:
1. członków zwyczajnych
2. członków honorowych
3. członków wspierających


§ 13


1. Członkiem zwyczajnym może być osoba akceptująca cele statutowe Stowarzyszenia, a w szczególności:
   1. absolwenci szkół z terenu miasta i gminy Margonin
   2. obecni lub byli pracownicy szkół
   3. rodzice i opiekunowie uczniów
   4. inne osoby fizyczne
2. Członkiem honorowym może być osoba fizyczna, która w sposób szczególny zasłużyła się dla szkół, środowiska lokalnego lub wniosła znaczący wkład w rozwój Stowarzyszenia.
3. Członkiem wspierającym może być osoba fizyczna lub osoba prawna zainteresowana działalnością Stowarzyszenia, która zadeklarowała na jego rzecz pomoc finansową lub rzeczową. Osoba prawna działa w stowarzyszeniu poprzez swojego przedstawiciela.
4. Członków zwyczajnych oraz członków wspierających przyjmuje się w drodze uchwały Zarządu, na podstawie pisemnej deklaracji.
5. Nadanie godności członka honorowego następuje przez Walne Zebranie Członków, na wniosek Zarządu.


§ 14


1. Członkowie zwyczajni mają prawo do:
   1. czynnego i biernego prawa wyborczego do organów Stowarzyszenia
   2. czynnego uczestniczenia w działalności Stowarzyszenia
   3. zgłaszania opinii, wniosków i postulatów pod adresem Stowarzyszenia
   4. zaskarżania do Walnego Zebrania Członków uchwał Zarządu Stowarzyszenia o skreśleniu z listy członków lub orzeczeń Sądu Koleżeńskiego o    wykluczeniu ze Stowarzyszenia
   5. udziału we wszystkich przedsięwzięciach organizacyjnych Stowarzyszenia.
2. Członkowie zwyczajni są zobowiązani do:
   1. uczestnictwa w pracach i w realizacji celów Stowarzyszenia
   2. przestrzegania postanowień statutu, regulaminów i uchwał organów Stowarzyszenia
   3. regularnego opłacania składki oraz spełniania innych świadczeń na rzecz Stowarzyszenia zgodnie z postanowieniami statutu.


§ 15


1. Członkowie wspierający i honorowi, z wyjątkiem czynnego i biernego prawa wyborczego, posiadają prawa określone w § 14 ust. 1 pkt 2-5
2. Członkowie wspierający i honorowi mogą brać udział - z głosem doradczym - w Walnym Zebraniu Członków Stowarzyszenia.
3. Członek wspierający obowiązany jest do regularnego wywiązywania się z deklarowanych świadczeń oraz przestrzegania w określonym zakresie statutu, regulaminów i uchwał organów Stowarzyszenia
4. Z opłacania składki członkowskiej i wpisowego zwolnieni są członkowie honorowi Stowarzyszenia


§ 16


1. Członkostwo w Stowarzyszeniu ustaje na skutek:
   1. dobrowolnej rezygnacji z przynależności do Stowarzyszenia, zgłoszonej na piśmie Zarządowi, po uprzednim uregulowaniu składek członkowskich i innych zobowiązań
   2. śmierci członka Stowarzyszenia
   3. utraty osobowości prawnej przez członka wspierającego
   4. pozbawienia praw publicznych członka Stowarzyszenia wynikającego z prawomocnego orzeczenia sądu powszechnego.
   5. skreślenia z listy członków z powodu nieusprawiedliwionego zalegania z opłatą składek członkowskich lub innych zobowiązań przez okres przekraczający 12 miesięcy.
   6. wykluczenia ze Stowarzyszenia na skutek prawomocnego orzeczenia Sądu Koleżeńskiego, w przypadku stwierdzenia naruszenia zasad statutu, nieprzestrzegania postanowień, uchwał i regulaminów.
   7. pozbawienia członkostwa honorowego w przypadku rażącego działania na szkodę Stowarzyszenia.
2. W przypadkach określonych w ust. 1 pkt 1-4 Zarząd podejmuje uchwałę stwierdzającą ustanie członkostwa.
3. W przypadku określonym w ust. 1 pkt 5 Zarząd może podjąć uchwałę o skreśleniu z listy członków Stowarzyszenia.
4. W przypadku określonym w ust. 1 pkt 6 orzeka Sąd Koleżeński.
5. W przypadku określonym w ust. 1 pkt 7 orzeka Walne Zgromadzenie Stowarzyszenia po wysłuchaniu opinii Sądu Koleżeńskiego. Podjęta uchwała, w tym przedmiocie jest ostateczna.
6. W przypadkach określonych w ust. 1 pkt 5-7 organ orzekający w danej sprawie obowiązany jest zawiadomić członka o prowadzonym postępowaniu, umożliwić mu wypowiedzenie się w sprawie, przesłać zapadłe rozstrzygnięcie wskazując na możliwość odwołania się w terminie 14 dni od jego otrzymania.
7. Uchwały podjęte w przypadkach określonych w ust. 1 pkt 1-4 mogą być uchylone przez organ, który je wydał, jeśli zainteresowany udowodni, że nie zaistniały przesłanki na podstawie, których je wydano. Uchwały takiej nie można uchylić po roku od jej podjęcia.
8. Do osób, którym odmówiono prawa członkostwa, przepisy § 16 stosuje się odpowiednio.
9. Od uchwały Zarządu w sprawie przyjęcia w poczet członków Stowarzyszenia lub pozbawienia członkowstwa, zainteresowanemu przysługuje odwołanie do Sądu Koleżeńskiego.


ROZDZIAŁ IV
ORGANY STOWARZYSZENIA


§ 17


1. Organami Stowarzyszenia są:
   1. Walne Zebranie Członków,
   2. Zarząd,
   3. Komisja Rewizyjna,
   4. Sąd Koleżeński.
2. W przypadku, gdy liczba członków Stowarzyszenia przekroczy dwieście osób posiadających czynne prawo wyborcze, Walne Zebranie Członków zostaje zastąpione Walnym Zebraniem Delegatów. Mandat delegata trwa do czasu nowych wyborów.
3. Szczegółowy tryb wyboru delegatów określi regulamin uchwalony przez Walne Zebranie Członków.


§18


1. Kadencja wszystkich organów Stowarzyszenia trwa trzy lata, a ich wybór odbywa się w głosowaniu tajnym, bezwzględną większością głosów osób uczestniczących w głosowaniu. Wybór następuje spośród nieograniczonej liczby kandydatów.
2. Członkowie wybrani do organów Stowarzyszenia mogą tę samą funkcję pełnić nie dłużej niż przez trzy kadencje.
3. Uchwały wszystkich organów Stowarzyszenia, jeśli statut nie stanowi inaczej, podejmowane są w głosowaniu jawnym, zwykłą większością głosów przy obecności co najmniej połowy ogólnej liczby uprawnionych członków. Zebrani mogą zdecydować o głosowaniu tajnym.

 

 

§19


W przypadku ustąpienia, wykluczenia lub śmierci członka organu Stowarzyszenia w trakcie kadencji, skład osobowy organu uzupełniany jest poprzez przeprowadzenie wyborów na nieobsadzone stanowisko.


ROZDZIAŁ V
WALNE ZEBRANIE CZŁONKÓW


§ 20


1. Walne Zebranie Członków jest najwyższym organem Stowarzyszenia.
2. W Walnym Zebraniu Członków biorą udział:
   1. z głosem stanowiącym - członkowie zwyczajni
   2. z głosem doradczym:
     a. członkowie honorowi,
     b. członkowie wspierający.
3. O miejscu, terminie i porządku obrad Zarząd powiadamia członków co najmniej na 10 dni przed terminem Walnego Zebrania.
4. Jeśli statut nie stanowi inaczej uchwały Walnego Zebrania Członków zapadają zwykłą większością głosów przy obecności:
   1. w pierwszym terminie - liczby członków określonej w § 18 ust.3,
   2. w drugim terminie, wyznaczonym w tym samym dniu 30 minut później po upływie pierwszego terminu - bez względu na liczbę osób uprawnionych do głosowania.

 

 

§21


1. Walne Zebranie Członków może być zwyczajne lub nadzwyczajne.
2. Sprawozdawcze Walne Zebranie Członków zwołuje się raz do roku, sprawozdawczo-wyborcze w terminie co najmniej na miesiąc przed upływem kadencji władz określonych w § 18 ust.1.
3. Walne Zebranie Członków obraduje według uchwalonego przez siebie regulaminu obrad.
4. Obradami kieruje Przewodniczący Walnego Zebrania Członków z pomocą sekretarza.
5. Członek ustępującego organu nie może kierować obradami Walnego Zebrania Członków.
6. W szczególnie uzasadnionych przypadkach Nadzwyczajne Walne Zebranie Członków może odbywać się w każdym czasie.
7. Nadzwyczajne Walne Zebranie Członków zwołuje Zarząd:
   1. z własnej inicjatywy,
   2. na żądanie Komisji Rewizyjnej,
   3. na umotywowane żądanie co najmniej 50% wszystkich członków zwyczajnych Stowarzyszenia.
8. W przypadkach określonych w ust. 8 pkt 2 i 3 Nadzwyczajne Walne Zebranie powinno być zwołane nie później niż w ciągu 14 dni od daty przedstawienia stosownego wniosku Zarządowi. W tym przypadku termin określony w § 20 ust. 3 ulega skróceniu do 7 dni.
9. Nadzwyczajne Walne Zebranie może obradować wyłącznie nad sprawami, dla których zostało zwołane.


§ 22


Do kompetencji Walnego Zebrania należy w szczególności:
1. określenie głównych kierunków działania i celów Stowarzyszenia,
2. uchwalenie statutu i jego zmian,
3. uchwalanie budżetu
4. powoływanie komisji lub zespołów do załatwiania określonych spraw,
5. wybór i odwoływanie Prezesa oraz członków organów Stowarzyszenia,
6. rozpatrywanie i zatwierdzanie sprawozdań organów Stowarzyszenia,
7. ustalanie wysokości składek członkowskich, opłat wpisowych oraz innych świadczeń,
8. rozpatrywanie wniosków i postulatów zgłaszanych przez członków Stowarzyszenia lub jego organy,
9. rozpatrywanie odwołań w sprawach członkowskich, od uchwał Zarządu oraz orzeczeń Sądu Koleżeńskiego,
10. podejmowanie uchwał o przynależności do innych organizacji,
11. nadawanie i pozbawianie godności członka honorowego,
12. podejmowanie uchwał w sprawie rozporządzania majątkiem Stowarzyszenia,
13. podejmowanie uchwał w sprawie rozpoczęcia działalności gospodarczej przez Stowarzyszenie,
14. podejmowanie uchwał w innych sprawach wniesionych pod obrady,
15. podejmowanie uchwały o rozwiązaniu Stowarzyszenia i przeznaczeniu jego majątku


ROZDZIAŁ VI
ZARZĄD


§ 23


Zarząd kieruje całokształtem działalności Stowarzyszenia, zgodnie z uchwałami Walnego Zebrania Członków, reprezentuje Stowarzyszenie na zewnątrz i ponosi odpowiedzialność przed Walnym Zebraniem Członków.
1. Zarząd składa się z 5 członków, w tym prezesa, wiceprezesa, sekretarza, skarbnika i członka.
2. Prezes Stowarzyszenia kieruje pracami Zarządu.
3. Zasady działania Zarządu określa regulamin uchwalany przez Zarząd.
4. Posiedzenia Zarządu odbywają się w miarę potrzeb, nie rzadziej niż raz na kwartał. Posiedzenie zwołuje Prezes Zarządu.
5. Zarząd do prowadzenia spraw Stowarzyszenia może tworzyć biuro i zawierać umowy na zasadach określonych w § 7.


§ 24

 

 

Zarząd obowiązany jest zarządzać majątkiem i sprawami Stowarzyszenia oraz spełniać swoje obowiązki z należytą starannością wymaganą w obrocie gospodarczym, przy ścisłym przestrzeganiu przepisów prawa, postanowień statutu, regulaminów i uchwał powziętych przez Walne Zebranie Członków.

 

 

§ 25


1. Do składania oświadczeń woli w zakresie praw i obowiązków majątkowych Stowarzyszenia oraz podpisywania umów i zobowiązań w jego imieniu wymagane jest współdziałanie dwóch członków Zarządu - w tym Prezesa.
2. Dla ważności innych pism i dokumentów wymagany jest podpis Prezesa lub innego upoważnionego członka Zarządu.
3. Zarząd Stowarzyszenia może udzielić - osobie sprawującej funkcję kierowniczą biura - pełnomocnictwa ogólnego, obejmującego umocowanie do prowadzenia zwykłego zarządu w imieniu Stowarzyszenia.


§ 26


Do zakresu działania Zarządu, należy w szczególności:
1. realizacja celów Stowarzyszenia oraz wykonywanie uchwał Walnego Zebrania Członków,
2. określanie szczegółowych kierunków działania,
3. ustalanie budżetu i preliminarzy,
4. sprawowanie zarządu nad majątkiem Stowarzyszenia,
5. uchwalanie regulaminów przewidzianych statutem,
6. podejmowanie uchwał w sprawie nabycia lub zbycia majątku nieruchomego i ruchomego,
7. powoływanie komisji, zespołów, kół oraz określanie ich zadań,
8. zwoływanie Walnego Zebrania Członków,
9. organizowanie i prowadzenie działalności gospodarczej, jeśli tak postanowi Walne Zebranie Członków,
10. podejmowanie uchwał w sprawach członkowskich i prowadzenie dokumentacji członkowskiej,
11. wnioskowanie o nadanie lub pozbawienie godności członka honorowego Stowarzyszenia,
12. opracowywanie i składanie sprawozdań ze swojej działalności na Walnym Zebraniu Członków,
13. występowanie z inicjatywą uchwałodawczą oraz opracowywanie projektów uchwał i regulaminów,
14. reprezentowanie Stowarzyszenia na zewnątrz


ROZDZIAŁ VII
KOMISJA REWIZYJNA


§ 27


1. Komisja Rewizyjna jest jednym z organów Stowarzyszenia powołanym do sprawowania kontroli nad jego działalnością.
2. Komisja Rewizyjna składa się z 3 członków, czyli z przewodniczącego, jego zastępcy oraz sekretarza.


§ 28


Do zakresu działania Komisji Rewizyjnej należy:
1. kontrolowanie działalności Stowarzyszenia, w szczególności działalności finansowej,
2. występowanie do Zarządu z wnioskami o przeprowadzenie kontroli i lustracji,
3. prawo żądania zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zebrania Członków w razie stwierdzenia niewywiązywania się przez Zarząd z jego statutowych obowiązków, a także prawo żądania zwołania zebrania Zarządu,
4. zwołanie Walnego Zebrania Członków, w razie niezwołania go przez Zarząd w terminie lub w trybie ustalonym statutem,
5. składanie na Walnym Zebraniu Członków wniosków o udzielenie lub odmowę udzielenia absolutorium Zarządowi bądź w stosunku do każdego członka Zarządu oddzielnie,
6. składanie sprawozdań ze swej działalności na Walnym Zebraniu Członków.


§ 29


1. Przewodniczący i delegowani członkowie Komisji Rewizyjnej mają prawo brać udział, z głosem doradczym, w posiedzeniach Zarządu.
2. Członkowie Komisji Rewizyjnej nie mogą pełnić innych funkcji w organach Stowarzyszenia.
3. Komisja Rewizyjna działa na podstawie uchwalonego przez siebie regulaminu.
4. Członkowie Komisji Rewizyjnej nie mogą być członkami Zarządu stowarzyszenia ani pozostawać z nimi w związku małżeńskim, we wspólnym pożyciu, w stosunku pokrewieństwa, powinowactwa lub podległości służbowej.
5. Członkami Komisji Rewizyjnej mogą być osoby, które nie były skazane prawomocnym wyrokiem za przestępstwo umyślne ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe
6. Członkowie Komisji Rewizyjnej mogą otrzymywać z tytułu pełnienia funkcji zwrot uzasadnionych kosztów lub wynagrodzenie w wysokości nie wyższej niż przeciętne miesięczne wynagrodzenie w sektorze przedsiębiorstw ogłoszone przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego za rok poprzedni


§ 30


W przypadkach określonych w § 28 pkt 3:
1. do zwołania Walnego Zebrania Członków stosuje się odpowiednio § 21 ust. 8, z tym że powiadomienia o Walnym Zebraniu wysyła Komisja Rewizyjna,
2. posiedzenie Zarządu powinno być zwołane nie później niż w terminie 14 dni od daty zgłoszenia żądania

 

 

ROZDZIAŁ VIII
SĄD KOLEŻEŃSKI


§31


1. Sąd Koleżeński składa się z 3 członków, którzy na pierwszym posiedzeniu wybierają ze swego grona przewodniczącego, wiceprzewodniczącego i sekretarza.
2. Członkowie Sądu Koleżeńskiego nie mogą pełnić funkcji w innych organach Stowarzyszenia.


§ 32


1. Sąd Koleżeński orzeka w składzie trzyosobowym.
2. Zespołowi rozpoznającemu sprawy przewodniczy przewodniczący Sądu lub jego zastępca.
3. Postępowanie przed Sądem Koleżeńskim toczy się na zasadzie równości stron, z zapewnieniem stronom prawa do obrony, a także odwołania się do Walnego Zebrania Członków.
4. Podstawę wydania orzeczenia może stanowić całokształt okoliczności ujawnionych w postępowaniu przed Sądem Koleżeńskim.
5. Rozstrzygnięcia Sądu Koleżeńskiego wydawane są w formie orzeczeń z uzasadnieniem.


§ 33


Do zakresu działania Sądu Koleżeńskiego należy:
1. rozpoznawanie spraw związanych z naruszeniem przez członków postanowień statutu.
2. rozpoznawanie i rozstrzyganie sporów pomiędzy członkami, a organami Stowarzyszenia,
3. składanie sprawozdań ze swojej działalności na Walnym Zebraniu Członków,
4. orzekanie w kwestiach zgodności wewnętrznych przepisów.


§ 34

 

 

Członek Stowarzyszenia nie może być ukarany po upływie trzech lat od powzięcia wiadomości o dopuszczeniu się przez niego naruszenia statutu lub uchwał władz Stowarzyszenia.

 

 

§ 35

 

 

Sąd Koleżeński może nakładać następujące kary organizacyjne:
1. upomnienie,
2. naganę,
3. zawieszenie w prawach członkowskich na okres do 3 lat,
4. wykluczenie ze Stowarzyszenia.


§ 36

 

 

Szczegółowy tryb i zasady działania Sądu Koleżeńskiego określa regulamin uchwalony przez ten Sąd.

 

 

ROZDZIAŁ IX
MAJĄTEK I FUNDUSZE STOWARZYSZENIA


§ 37


1. W skład majątku Stowarzyszenia mogą wchodzić:
1. nieruchomości,
2. ruchomości,
3. fundusze,
4. inne prawa majątkowe.
2. Majątek Stowarzyszenia może być przeznaczony wyłącznie do realizacji celów statutowych.

 

 

§ 38


Źródłami powstania majątku Stowarzyszenia mogą być, w szczególności:
1. opłaty wpisowe i składki członkowskie,
2. dochody z nieruchomości, ruchomości stanowiących własności lub będących w posiadaniu Stowarzyszenia,
3. dochody z innych praw przysługujących Stowarzyszeniu,
4. darowizny, zapisy oraz spadki,
5. dotacje,
6. wpływy z ofiarności publicznej,
7. pożytki płynące z posiadanych praw,
8. inne wpływy z działalności statutowej.


§ 39

 

 

Stowarzyszenie może tworzyć spółki i fundacje oraz przystępować do już istniejących i korzystać z osiąganych dochodów z przeznaczeniem na działalność statutową.

 

 

§ 40


1. Dla ważności oświadczeń woli, w przedmiocie praw i obowiązków majątkowych Stowarzyszenia wymagane są podpisy dwóch członków Zarządu - w tym Prezesa.
2. Dla ważności innych pism i dokumentów wymagany jest podpis Prezesa lub innego upoważnionego członka Zarządu.


§ 41


W Stowarzyszeniu obowiązuje zakaz:
1. Udzielania pożyczek lub zabezpieczania zobowiązań majątkiem stowarzyszenia w stosunku do jego członków, członków organów lub pracowników oraz osób, z którymi członkowie, członkowie organów oraz pracownicy stowarzyszenia pozostają w związku małżeńskim, we wspólnym pożyciu albo w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia albo są związani z tytułu przysposobienia, opieki lub kurateli, zwanych dalej osobami bliskimi,
2. Przekazywania majątku stowarzyszenia na rzecz jego członków, członków organów lub pracowników oraz ich osób bliskich, na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich, w szczególności, jeżeli przekazanie to następuje bezpłatnie lub na preferencyjnych warunkach,
3. Wykorzystywania majątku stowarzyszenia na rzecz członków, członków organów lub pracowników oraz ich osób bliskich na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich, chyba że to wykorzystanie bezpośrednio wynika z celu statutowego,
4. Zakupu towarów lub usług od podmiotów, w których uczestniczą członkowie stowarzyszenia, członkowie jego organów lub pracownicy oraz ich osoby bliskie, na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich lub po cenach wyższych niż rynkowe.

 

 

ROZDZIAŁ X
ZMIANY STATUTU I ROZWIĄZANIE STOWARZYSZENIA


§42


1. Uchwalenie statutu lub jego zmiana oraz podjęcie uchwały o rozwiązaniu Stowarzyszenia przez Walne Zebranie Członków wymaga kwalifikowanej większości 2/3 głosów, przy obecności co najmniej połowy członków uprawnionych do głosowania.
2. Podejmując uchwałę o rozwiązaniu Stowarzyszenia Walne Zebranie Członków określa sposób przeprowadzenia likwidacji oraz przeznaczenia majątku Stowarzyszenia.
3. W sprawach dotyczących rozwiązania i likwidacji Stowarzyszenia, nie uregulowanych w statucie, mają odpowiednie zastosowanie przepisy rozdziału 5 ustawy z dnia 7 kwietnia 1989 roku Prawo o stowarzyszeniach (Dz. U. Nr 20 poz. 104 ze zm.).

 

Translate

Statystyka odwiedzin

432872
DzisiajDzisiaj100
WczorajWczoraj150
MiesiącMiesiąc3264
WszystkieWszystkie432872